Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Związku Pszczelarzy ?Podlasie? w Białej Podlaskiej

 

§ 1

1. Sąd Koleżeński Związku Pszczelarzy ?Podlasie? w Białej Podlaskiej, zwany dalej Sądem, działa na podstawie statutu Związku i niniejszego regulaminu.

2. Do zakresu działalności Sądu należy rozpatrywanie spraw wymienionych w §36 Statutu.

 

§ 2

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek członków kół pszczelarzy, zarządów oraz komisji rewizyjnych wszystkich szczebli, pszczelarzy niezrzeszonych, jak i osób postronnych.

 

§ 3

1. Członek składu orzekającego jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:

a/ sprawa dotyczy go bezpośrednio,

b/ jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym strony, obrońcy obwinionego albo pełnomocnika wnioskodawcy,

c/ był świadkiem czynu o który sprawa się toczy.

2. Członek składu orzekającego może zostać wyłączony od udziału w sprawie na wniosek strony, obrońcy lub pełnomocnika, jeżeli zachodzą okoliczności mogące budzić wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 Sąd rozpatruje na posiedzeniu niejawnym bez udziału członka Sądu którego on dotyczy.

4. W razie wyłączenia członka składu powołuje się do niego innego członka Sądu.

5. W wypadku wyłączenia ilości członków uniemożliwiającej wydanie orzeczenia rolę sądu pełni najbliższy Walny Zjazd Delegatów; od jego orzeczenia odwołanie nie przysługuje.

 

§ 4

1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.

2. Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca.

3. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia.

 

§ 5

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

 

§ 6

1. Jeżeli niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób niebędących stronami.

2. W kwestii przywrócenia terminu orzeka organ, przed którym należało dokonać czynności.

3. Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje odwołanie. Nie dotyczy to orzeczeń Walnego Zajadu Delegatów w tym przedmiocie.

 

§ 7

1. Pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. Odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu.

2. Doręczenie może nastąpić za pośrednictwem prezesa koła, do którego należy adresat pisma.

3. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane.

 

§ 8

1. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zawierać:

a/ imię i nazwisko (nazwę) skarżącego i jego adres,

b/ miejsce i datę sporządzenia,

c/ imię i nazwisko obwinionego i ewentualnie pełnioną funkcję,

d/ dokładne określenie czynu zarzucanego obwinionemu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków,

e/ listę dowodów, w tym dokumentów oraz świadków ze wskazaniem ich adresów,

f/ podpis skarżącego.

2. Do wniosku należy dołączyć jego odpisy oraz kopie dowodowych dokumentów w ilości odpowiadającej liczbie obwinionych.

 

§ 9

1. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący sprawdza czy odpowiada on warunkom formalnym wymienionym w §8 oraz czy sprawa należy do właściwości Sądu.

2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne przewodniczący wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3. Jeżeli sprawa nie należy do właściwości Sądu przewodniczący przekazuje ją innemu właściwemu miejscowo sądowi koleżeńskiemu odpowiedniej organizacji pszczelarskiej.

 

§ 10

1. Sąd nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli:

a/ od chwili popełnienia zarzuconego obwinionemu czynu upłynęło dwa lata,

b/ obwiniony zmarł,

c/ obwiniony nie podlega orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego,

d/ nastąpiło cofnięcie wniosku.

2. Sąd może umorzyć postępowanie w przypadku pojednania się stron lub zawarcia ugody.

3. Od orzeczenia Sądu umarzającego postępowanie stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

4. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia o umorzeniu.

 

§ 11

1. Po dokonaniu wstępnej kontroli wniosku przewodniczący wyznacza skład orzekający oraz termin rozprawy.

2. Rozprawę może poprzedzać posiedzenie pojednawcze. W protokole posiedzenia pojednawczego należy zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego; jeżeli doszło do pojednania protokół podpisują także strony.

3. W razie pojednania stron postępowanie umarza się. W wypadku niedojścia do pojednania kieruje się sprawę na rozprawę.

4. Rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki.

5. O terminie rozprawy zawiadamia się strony, obrońcę i pełnomocnika doręczając równocześnie obwinionemu i jego obrońcy odpis wniosku; pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

6. Na rozprawę wzywa się również zgłoszonych świadków.

7. Przewodniczący poucza obwinionego i obrońcę o możliwości ustosunkowania się do zarzutów w wyznaczonym przez siebie terminie.

 

§ 12

  1. Sąd może obwinionego zawiesić w prawach członkowskich na okres do wydania prawomocnego orzeczenia.

  2. Członek zawieszony nie posiada praw statutowych, w tym nie może pełnić żadnej funkcji organizacyjnej, natomiast ciążą na nim statutowe obowiązki.

§ 13

1. Obwiniony może korzystać z pomocy obrońcy wybranego spośród członków Związku.

2. Wnioskodawcę może reprezentować pełnomocnik ustanowiony przez niego spośród członków Związku. Pełnomocnikiem organu statutowego jest upoważniony jeden z jego członków.

3. Obrońcą lub pełnomocnikiem osoby fizycznej nie może być członek Sądu lub organu, którego wniosek bezpośrednio dotyczy.

 

§ 14

1. Rozprawa ma charakter jawny.

2. Ze względu na ważny interes strony, innej osoby lub Związku przewodniczący może z urzędu lub na wniosek strony, obrońcy, pełnomocnika lub zainteresowanego wyłączyć jawność rozprawy.

 

§ 15

W razie nieusprawiedliwionej nieobecności strony, obrońcy lub pełnomocnika Sąd może przeprowadzić rozprawę i wydać orzeczenie, jeżeli uzna, że ich obecność nie jest konieczna.

 

§ 16

1. Rozprawa rozpoczyna się od odczytania przez przewodniczącego wniosku o wszczęcie postępowania, po czym następuje wysłuchanie stron i postępowanie dowodowe.

2. W toku postępowania dowodowego Sąd przesłuchuje świadków, wysłuchuje opinii biegłych, dokonuje oględzin oraz przeprowadza inne niezbędne dowody. Osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane w celu wyjaśnienia sprzeczności.

2. Na wniosek strony lub z urzędu Sąd może odroczyć rozprawę celem zebrania dalszych dowodów lub z innych uzasadnionych przyczyn.

 

§ 17

1. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół. Protokół spisuje osoba będąca członkiem ZP ?Podlasie? wyznaczona przez przewodniczącego spoza składu orzekającego. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.

2. Strony mogą składać wnioski i oświadczenia w formie załączników do protokołu.

 

§ 18

Strony, obrońca i pełnomocnik mogą przeglądać akta sprawy na każdym jej etapie po uprzednim złożeniu do przewodniczącego wniosku w tym przedmiocie i wyznaczeniu przez niego miejsca i terminu tej czynności.

 

§ 19

1. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący zamyka rozprawę, a Sąd udaje się na naradę, na której wydaje orzeczenie.

2. Narada i głosowanie są tajne. Podczas narady i głosowania może być obecny jedynie protokolant, chyba że przewodniczący uzna jego obecność za zbędną.

3. Orzeczenia zapadają większością głosów.

 

§ 20

1. Sąd uznając wniosek za niezasadny lub nieudowodniony wydaje orzeczenie uniewinniające obwinionego.

2. Skazując obwinionego Sąd wymierza mu jedną z kar przewidzianych w Statucie.

3. W wyjątkowych wypadkach Sąd uznając obwinionego za winnego i przyjmując, że cele postępowania zostały osiągnięte może odstąpić od wymierzenia kary.

4. Sąd umarza postępowanie w razie powstania jednej z przesłanek określonych w §10 ust. 1 i 2.

 

§ 21

1. Orzeczenie powinno zawierać:

a/ sygnaturę, miejsce i datę wydania,

b/ nazwę sądu i jego skład,

c/ daty rozpraw,

d/ imię i nazwisko obwinionego,

e/ dokładne określenie czynu zarzucanego obwinionemu,

f/ rozstrzygnięcie Sądu ze wskazaniem kary w razie wydania orzeczenia skazującego.

g/ decyzję w przedmiocie kosztów

2. Po sporządzeniu orzeczenia, które podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, przewodniczący ogłasza jego treść podając ustnie najważniejsze powody orzeczenia.

3. W terminie 14 dni Sąd sporządza uzasadnienie orzeczenia i doręcza odpisy orzeczenia z uzasadnieniem stronom, obrońcy i pełnomocnikowi wraz z pouczeniem o trybie jego zaskarżenia.

4. Odpis prawomocnego orzeczenia doręcza się Zarządowi Związku i Zarządowi Koła, do którego należy obwiniony.

 

§ 22

1. Od orzeczeń Sądu strony, obrońca i pełnomocnik mogą się odwołać do Walnego Zjazdu Delegatów.

2. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie oraz czego się domaga. Może też wskazać nowe fakty lub dowody.

3. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez uprawnionego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Odwołanie wnosi się do Sądu.

5. Przewodniczący odmawia przyjęcia odwołania, jeżeli zostało złożone po terminie lub pochodzi od osoby nieuprawnionej. Na decyzję przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.

6. Odwołanie składa się z odpisem dla drugiej strony, obrońcy i pełnomocnika, którzy mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia im odpisu złożyć odpowiedź na odwołanie.

7. Odwołanie wraz z ewentualną odpowiedzią Sąd przedstawia z aktami sprawy najbliższemu Walnemu Zjazdowi Delegatów.

8. Odwołanie może zostać cofnięte.

 

§ 23

1. Walny Zjazd Delegatów pozostawia odwołanie bez rozpoznania, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w §22 ust. 5 lub 8.

2. Walny Zjazd może orzec na niekorzyść obwinionego tylko wówczas, gdy wniesiono na jego niekorzyść odwołanie.

3. Walny Zjazd utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, zmienia je orzekając odmiennie co do istoty sprawy lub uchyla i umarza postępowanie w wypadkach przewidzianych w § 10 ust. 1 i 2.

 

§ 24

Ukaranie uważa się za niebyłe: a/ po upływie 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego na karę przewidzianą w

§37 ust. 1 lit. a, b i d Statutu, b/ po upływie 2 lat od wykonania orzeczenia skazującego na karę przewidzianą w §37 ust. 1

lit. c Statutu, c/ po upływie 5 lat od wykonania orzeczenia skazującego na karę przewidzianą w §37 ust. 1

lit. e Statutu.

 

§ 25

 

Związek zwraca członkom składu orzekającego koszty przejazdów w wypadku konieczności wykonania czynności związanych z postępowaniem w miejscu znacznie oddalonym od siedziby Sądu.

 

§ 26

 

1. Koszty postępowania obciążają ukaranego, a Związek w wypadku umorzenia postępowania lub wydania orzeczenia uniewinniającego.

2. W wyjątkowych wypadkach Sąd może zwolnić ukaranego od kosztów postępowania przejmując je na rachunek Związku.