S T A T U T

Związku Pszczelarzy "Podlasie" w Białej Podlaskiej

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Związek Pszczelarzy ?Podlasie? w Białej Podlaskiej zwany dalej ?Związkiem? jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją społeczno - zawodową reprezentującą pszczelarzy oraz broniącą ich praw i interesów;

 2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 z 1982 roku poz. 217 wraz z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar powiatu bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego i łosickiego z możliwością rozszerzenia na sąsiednie powiaty;

 2. Siedzibą Związku jest miasto Biała Podlaska;

 3. Związek posiada osobowość prawną;

 4. Związek jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

§ 3

 1. Związek ma prawo posiadania sztandaru oraz prawo nadawania sztandarów przynależnym samodzielnym kołom pszczelarzy;

 2. Związek używa pieczęci okrągłej z rysunkiem pszczelej matki w środku i napisem w otoku "Związek Pszczelarzy "Podlasie" w Białej Podlaskiej" oraz pieczęci adresowej;

 3. Koło pszczelarzy używa pieczęci podłużnej z napisem "Rejonowe (Gminne, Miejsko-Gminne) Koło Pszczelarzy w ............".

 

§ 4

 1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków;

 2. Za pracę w Związku członkowie mogą być wyróżniani odznaczeniami związkowymi;

 3. Wzór oraz zasady przyznawania odznaczeń określa statut Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

 1. Cele i zadania Związku oraz metody ich realizacji

 

§ 5

 1. Celem Związku jest wszechstronna działalności w zakresie pszczelarstwa i na jego rzecz,
  a zwłaszcza:

 1. ochrona ekonomicznych i społecznych interesów pszczelarzy

 2. inicjowanie oraz udzielanie pomocy w unowocześnianiu gospodarstw pasiecznych

 3. pomoc przy zaopatrywaniu członków Związku w:

- leki do zwalczania chorób pszczelich

- matki, pakiety i odkłady

- sprzęt pasieczny

- lawety i przyczepy do przewozu uli

 1. upowszechnianie wiedzy zawodowej w zakresie pszczelarstwa

 2. kształtowanie etyki zawodowej i podnoszenie rangi pszczelarstwa

 3. popularyzowanie roli i znaczenia pszczół;

 1. Cele wymienione w ust.1 realizowane są poprzez:

 1. reprezentowanie członków i Związku przed organami władz administracyjnych, samorządowych i innych oraz przedstawianie im aktualnych problemów pszczelarstwa
  i gospodarki pasiecznej

 2. monitorowanie, w miarę możliwości, na terenie działania Związku stanu pszczelarstwa, opłacalności produkcji pasiecznej oraz zagrożeń

 3. promocję produktów pszczelich

 4. organizowanie szkoleń, pokazów i doradztwo w zakresie gospodarki pasiecznej

 5. możliwość organizowania wyjazdów do przodujących gospodarstw pasiecznych w kraju
  i za granicą oraz przyjmowanie zagranicznych grup pszczelarzy

 6. pozyskiwanie w ramach programów krajowych i unijnych środków na rozwój gospodarstw pasiecznych członków

 7. współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki, diagnozowania
  i zwalczania chorób pszczół

 8. organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zbiorowego zaopatrzenia gospodarstw pasiecznych w środki produkcji

 9. współdziałanie z organizacjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska naturalnego

 10. działania marketingowe, a także możliwą bezpośrednią pomoc członkom Związku w zbywaniu produktów pszczelich

 11. zbieranie danych o pożytkach oraz ewentualne koordynowanie wędrówek pasiek

 12. grupowe ubezpieczenia pasiek w zakresie OC.

 

§ 6

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 2. Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie i w całości na cele oraz zadania określone w § 5 Statutu.

 

 1. Struktura organizacyjna Związku

 

§ 7

 1. Związek Pszczelarzy "Podlasie" w Białej Podlaskiej tworzą samodzielne koła pszczelarzy (Rejonowe, Gminne, Miejsko-Gminne) zrzeszone na zasadzie federacji;

 2. Koła pszczelarzy są reprezentowane na Walnych Zjazdach Związku według jednakowych zasad.

§ 8

 1. Koła pszczelarzy mogą powstać przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków;

 2. Siedzibę koła ustala ogół jego członków w zależności od warunków lokalowych;

 3. Organami kół pszczelarzy są walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna;

 4. Koło pszczelarzy działa w oparciu o niniejszy statut i regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Związku Pszczelarzy "Podlasie".

 

§ 9

 1. Wysokość podstawowej składki organizacyjnej oraz jej podział uchwala Walny Zjazd Delegatów Z. P. "Podlasie";

 2. Walny Zjazd Delegatów Związku Pszczelarzy "Podlasie" może uchwalić dodatkowe składki organizacyjne oraz ich podział;

 3. Walne zgromadzenie członków koła pszczelarzy ma prawo zwiększyć wysokość składek na pokrycie własnych potrzeb statutowych;

 4. Składka organizacyjna jest naliczana w skali rocznej, a jej wysokość jest uzależniona od ilości posiadanych rodzin pszczelich w danym roku kalendarzowym;

 5. Zarządy kół pszczelarzy przekazują należną część podstawowej rocznej składki organizacyjnej do Zarządu Związku w terminie do 31 marca każdego roku;

 6. W przypadku braku wpływów, o których wyżej mowa Zarząd Związku może podjąć działania w ramach posiadanych kompetencji statutowych.

 

§ 10

 1. Koła pszczelarzy działające w strukturze Związku Pszczelarzy "Podlasie" mogą być członkami wyłącznie jednej związkowej organizacji pszczelarskiej;

 2. Decyzję o przystąpieniu albo wystąpieniu ze Związku podejmują walne zgromadzenia poszczególnych kół w formie uchwały;

 3. Zarząd Związku na podstawie uchwały walnego zgromadzenia koła pszczelarzy w sprawie przynależności do Związku postanawia o wpisaniu lub wykreśleniu koła pszczelarzy z rejestru członków Związku.

 

§ 11

 1. Zarząd Związku nie ponosi odpowiedzialności za działalność, w tym zobowiązania zrzeszonych organizacji, jednakże w ramach kierowania i zarządzania upoważniony jest do:

 1. planowania oraz koordynowania wspólnie organizowanych przedsięwzięć i zadań oraz pilnowania terminowości wykonawstwa

 2. zbierania informacji i danych o pracy ogniw związkowych - opracowywania ocen i analiz działalności Związku

 3. udzielania wskazówek i wytycznych

 4. organizowania szkoleń

 5. występowania z wnioskami do Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Koleżeńskiego, jak również kół pszczelarzy

 6. żądania zwołania zebrań organów statutowych kół pszczelarzy oraz uchylania uchwał podjętych z naruszeniem statutu jak i obowiązującego prawa;

 1. 2.W razie nie przekazania należnej części składek organizacyjnych przez okres jednego roku albo niedopełnienia obowiązku § 9 ust. 5 Statutu - Zarząd Związku może postanowić o wykreśleniu koła pszczelarzy z rejestru członków Związku. Od uchwały Zarządu w tej sprawie przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów, którego decyzja jest ostateczna.

 


IV. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

 1. Członkowie kół pszczelarzy dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. honorowych

 3. wspierających;

 1. Dowodem przynależności do Związku jest opłacenie składek członkowskich za ostatni rok kalendarzowy.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zajmująca się hodowlą pszczół, naukowo - badawczą dziedziną pszczelarstwa albo prowadząca działalność produkcyjno - handlową związaną z pszczelarstwem, która została przyjęta na członka koła pszczelarzy wchodzącego w skład Związku i opłaciła składki;

 2. O przyjęciu na członka zwyczajnego decyduje zarząd koła pszczelarzy w formie uchwały podjętej po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji zainteresowanej osoby w terminie do 30 dni;

 3. W przypadku odmowy przyjęcia - kandydatowi przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem zarządu do walnego zgromadzenia koła pszczelarzy, którego uchwała jest ostateczna.

 

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Korzystać z możliwej pomocy Związku w zakresie realizowanych celów wymienionych w § 5 Statutu;

 2. Uczestniczyć w zebraniach koła pszczelarzy;

 3. Wybierać i być wybieranym do władz koła, Związku i Polskiego Związku Pszczelarskiego;

 4. Wypowiadać się na zebraniach, zgłaszać wnioski, zapytania oraz żądać odpowiedzi i informacji o załatwieniu spraw;

 5. W uzasadnionych przypadkach wnosić zażalenia do Komisji Rewizyjnej na pracę Zarządu jak i Komisji oraz poszczególnych osób funkcyjnych;

 6. W przypadkach określonych w § 36 ust. 2 niniejszego Statutu składać skargi do Sądu Koleżeńskiego;

 7. Być wyróżnianym zgodnie z postanowieniami § 4 Statutu.

 

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu Związku i regulaminu samodzielnego koła pszczelarzy,
  a także obowiązujących uchwał;

 2. Czynnie uczestniczyć w działalności związkowej, aktywnie dążyć do osiągania celów statutowych;

 3. Terminowo opłacać składki członkowskie i inne świadczenia wynikające z uchwał;

 4. Przestrzegać zasad dobrej praktyki pszczelarskiej;

 5. Systematycznie podnosić swoje kwalifikacje.

 

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa;

 2. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Delegatów ZP "Podlasie" na wniosek zarządu koła lub Zarządu Zawiązku;

 3. Członkom honorowym przysługują takie same prawa jak członkom zwyczajnym;

 4. Członkowie honorowi są zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek podstawowych.

 

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Związku zadeklaruje stałą składkę na jego rzecz i regularnie ją opłaca;

 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu Zawiązku;

 3. Członkom wspierającym przysługuje prawo:

 1. uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Związek

 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności związkowej.

 

§ 18

Utrata członkostwa następuje w przypadkach:

 1. Rezygnacji z przynależności do koła pszczelarzy złożonej w formie pisemnej;

 2. Podjęcia uchwały przez zarząd koła pszczelarzy o skreśleniu z listy członków z powodu nie opłacenia należnych składek przez dwa lata;

 3. Wykluczenia z członkostwa prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

 4. Śmierci.

 

§ 19

W wypadku nie skorzystania zarządu koła z możliwości przewidzianej w § 18 ust. 2 członek ma obowiązek uiszczenia zaległych składek podstawowych.

 

 1. V. Organy Związku

 

§ 20

 1. Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów Związku Pszczelarzy "Podlasie" nazywany dalej Walnym Zjazdem

 2. Zarząd Związku Pszczelarzy "Podlasie" nazywany dalej Zarządem

 3. Komisja Rewizyjna Związku Pszczelarzy "Podlasie" nazywana dalej Komisją

 4. Sąd Koleżeński Związku Pszczelarzy "Podlasie" nazywany dalej Sądem;

 1. 2.Między organami Związku tj. Zarządem, Komisją Rewizyjną oraz Sądem Koleżeńskim nie zachodzi stosunek podporządkowania;

 2. 3.Kadencja władz Związku oraz Delegatów na Walne Zjazdy trwa cztery lata tj. w okresie między Zjazdami sprawozdawczo - wyborczymi.

 

§ 21

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Związku;

 2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny;

 3. Zjazd zwyczajny może być sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy;

 4. Zjazdy sprawozdawczo ? wyborcze odbywają się co cztery lata w terminie do końca lutego roku rozpoczynającego kadencję, natomiast zjazdy sprawozdawcze w pozostałych latach także w tym terminie;

 5. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje się do rozstrzygnięcia pilnych spraw dotyczących działalności Związku, a zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu;

 6. Zjazdy zwołuje Zarząd w formie uchwały;

 7. Uchwała Zarządu o zwołaniu Walnego Zjazdu winna zawierać podstawę prawną, określać rodzaj zjazdu, miejsce i czas obrad, projekt regulaminu oraz porządek obrad.

 

§ 22

 1. Zarząd Związku podejmuje uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
  w następujących przypadkach:

 1. z własnej inicjatywy

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej wyrażonej w formie uchwały

 3. na żądanie podpisane przez 1/3 delegatów albo połowę członków i przekazane Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej

 4. na pisemne żądanie Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego

 5. na żądanie sądu rejestrowego wyrażone w formie postanowienia;

 1. 2.Zjazd nadzwyczajny musi być zwołany w ciągu 30 dni od doręczenia Zarządowi żądania;

 2. 3.W przypadku nie zwołania Zjazdu przez Zarząd Związku w statutowych terminach
  - obowiązek ten przechodzi na Komisję Rewizyjną.

 

§ 23

 1. W Walnym Zjeździe udział biorą z prawem głosu:

 1. delegaci wybrani na walnych zebraniach kół pszczelarzy w liczbie 1 delegat na każdych 25 członków koła i na każdych następnych oraz rozpoczętych 25 członków wg stanu liczbowego w dniu wyborów

 2. członkowie (prezesi) honorowi

 3. prezesi kół pszczelarzy lub ich zastępcy

 4. członkowie Zarządu;

2. Członka zwyczajnego - osobę prawną reprezentuje jako delegat l osoba upoważniona przez właściwy w tym względzie organ tej osoby prawnej;

3. Delegaci wybierani są na okres jednej kadencji Zarządu;

4. W Walnym Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

a/ pozostali członkowie zwyczajni ZP ?Podlasie?

b/ członkowie wspierający

c/ zaproszeni goście;

5. O terminie, miejscu obrad i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci muszą być zawiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej. Do zawiadomienia załącza się projekty uchwał. Zawiadomienie wraz z załącznikami przesyła się pocztą elektroniczną lub zwykłą
w zależności od możliwości technicznych adresata.

 

§ 24

 1. Walny Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy delegatów;

 2. W razie braku wymaganej frekwencji obrady mogą się odbyć tego samego dnia w drugim terminie o czym delegaci winni być poinformowani w zawiadomieniach o Zjeździe. W takim przypadku podejmowane uchwały są ważne mino braku połowy uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem Zjazdów zwołanych w celu zmiany Statutu lub rozwiązania Związku;

 3. Walny Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu lub wiceprezes;

 4. Walnym Zjazdem kieruje Prezydium wybrane spośród delegatów nie pełniących funkcji we władzach Związku w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz ? na podstawie Statutu i uchwalonego przez Zjazd regulaminu obrad;

 5. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają większością głosów delegatów obecnych na Zjeździe za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Związku, do podjęcia których wymagania jest większość kwalifikowana 2/3 głosów;

 6. Głosowania odbywają się jawnie, ale na żądanie 1/3 obecnych delegatów przeprowadzane są tajnie;

 7. Władze wybierane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. W sprawach personalnych, jak i o wykluczenie ze Związku głosowania są również tajne.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 1. Ocena działalności Związku i jego władz w tym rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

 2. Udzielenie absolutorium Zarządowi w całości jako organowi kolegialnemu i przeprowadzanie wyborów Zarządu w przypadku nie udzielenia absolutorium;

 3. Zatwierdzanie programu działania Związku na bieżący rok;

 4. Uchwalenie świadczeń członków na rzecz Związku;

 5. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego;

 6. Uchwalanie Statutu i zmian Statutu Związku;

 7. Uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej i regulaminu Sądu Koleżeńskiego;

 8. Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku;

 9. Dokonywanie zmian we władzach Związku oraz zmiany delegatów na Walne Zjazdy Polskiego Związku Pszczelarskiego;

 10. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Związku w innych organizacjach;

 11. Nadawanie godności honorowego członka Zawiązku, a także honorowego prezesa Związku;

 12. Rozpatrywanie zażaleń na działalność Sądu Koleżeńskiego zgodnie z § 35 ust. 5 oraz odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, a także od uchwał Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;

 13. Decydowanie o wszystkich istotnych sprawach należących do zakresu działania Związku, a nie określonych postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 26

Stanowiska w Zarządzie Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim nie mogą być pełnione przez te same osoby jednocześnie.

 

§ 27

 1. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

 1. pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji

 2. ustania członkostwa w kole pszczelarzy

 3. odwołania z funkcji przez władzę wybierającą

 4. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o zakazie pełnienia funkcji związkowych

 5. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o pozbawieniu praw publicznych lub zakazie zajmowania określonych stanowisk;

 1. 2. W przypadku nie udzielenia absolutorium członkowie Zarządu, którym mandat wygasł nie mogą kandydować do władz przez okres czterech lat;

 2. 3.Uchwały o wygaśnięciu mandatu podejmuje Walny Zjazd Delegatów Związku;

 3. 4.W przypadku ustąpienia Prezesa jego następcę wybiera Zarząd spośród swoich członków;

5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w czasie trwania kadencji jego miejsce zajmuje zastępca członka, który na Walnym Zjeździe otrzymał największą ilość głosów.

 

§ 28

 1. Zarząd Zawiązku składa się z 7-9 członków wybieranych przez Walny Zjazd w tym:
  prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i co najmniej 2 członków;

 2. Wybrany Zarząd ma obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu w terminie do siedmiu dni, co dokumentuje w protokole;

 3. Zmiana na stanowisku Prezesa, skarbnika lub sekretarza wymaga komisyjnego przekazania majątku oraz dokumentacji. Komisję powołuje Zarząd, którego członkowie obowiązki przyjmują w składzie: zdających i przyjmujących oraz członka Komisji Rewizyjnej wyznaczonego przez przewodniczącego;

 4. Z przekazania majątku i dokumentacji sporządza się protokół w niezbędnej ilości egzemplarzy dla zainteresowanych stron. W przypadku odmowy udziału w komisji zdających obowiązki ? przyjęcie następuje bez nich spisem z natury co odnotowuje się
  w protokole;

 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub pełniący obowiązki prezesa - wiceprezes w miarę potrzeb jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał;

 6. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczone przez nich osoby.

 

§ 29

 1. Zarząd działa kolegialnie, posiedzenia są protokołowane, a decyzje podejmowane w formie uchwał większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu;

 2. W razie równej ilości głosów "za" i "przeciw" rozstrzygającym jest głos prowadzącego obrady;

 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki a dotyczących tzw. zwykłego zarządu - Prezes może działać bez uchwały jednakże podjęte decyzje wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu;

 4. Związek reprezentują na zewnątrz Prezes lub inny upoważniony członek Zarządu;

 5. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku składają w jego imieniu co najmniej 2 osoby: Prezes i Skarbnik lub 3 członków Prezydium Zarządu.

 

§ 30

 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i własnymi w celu efektywnej realizacji zadań wymienionych w § 5 Statutu

 2. reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu

 3. zarządzanie finansami i majątkiem Związku oraz prowadzenie obowiązującej ewidencji księgowej;

 4. zawieranie umów cywilno-prawnych

 5. planowanie przedsięwzięć i zadań oraz koordynacja i kontrola ich wykonawstwa przez poszczególne ogniwa Związku

 6. nadawanie sztandarów kołom pszczelarzy

 7. przyjmowanie w poczet członków wspierających Związku

 8. organizowanie oraz nadzór nad działalnością gospodarczą Związku

 9. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zjazdów Delegatów, w tym projektów uchwał

 10. powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych, uchwalanie regulaminów ich pracy oraz nadzór nad prowadzoną działalnością

 11. zawieszanie w czynnościach zarządu koła w przypadku naruszenia statutu, niewykonania uchwały Walnego Zjazdu lub Zarządu lub działania na szkodę Związku

 12. wyróżnianie zasłużonych dla pszczelarstwa i Związku zgodnie z postanowieniami § 4 Statutu

 13. współpraca z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim, a szczególnie w zakresie techniczno - materialnym

 14. wykonywanie innych zadań wynikających z rozwoju sytuacji w ramach statutowych uprawnień i obowiązującego prawa;

 1. 2.Szczegółowe zasady działalności Zarządu w ramach kompetencji statutowych określa "Regulamin Pracy Zarządu";

 2. 3.Zarząd za swoją działalność odpowiada wyłącznie przed Walnym Zjazdem Delegatów.

 

§ 31

 1. Prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz tworzą Prezydium Zarządu, które w okresie między posiedzeniami Zarządu kieruje bieżącą działalnością Związku;

 2. Uchwały prezydium nie mogą dotyczyć spraw wymienionych w § 30 lit. f, g, h, j, k i l;

 3. W sprawie podejmowania uchwal przez Prezydium stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 1-3.

 

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku;

 2. Komisja składa się z 3 członków w tym przewodniczącego i zastępcy oraz dwóch zastępców członków;

 3. Ukonstytuowanie Komisji następuje w terminie do 7 dni od wyboru - z podziału funkcji i zadań sporządza się protokół;

 4. Komisja działa kolegialnie, decyzje podejmowane są w formie uchwał, które zapadają większością głosów;

 5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub pełniący obowiązki zastępca przewodniczącego według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku ? posiedzenia są protokołowane;

 6. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji jego miejsce zajmuje zastępca członka, który na Walnym Zjeździe otrzymał większą ilość głosów;

 7. W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć Prezes Związku oraz przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub delegowani przez nich przedstawiciele tych organów.

 

§ 33

Do kompetencji i obowiązków Komisji w szczególności należy:

 1. Kontrola działalności Zarządu Związku w zakresie realizacji zadań oraz przestrzegania Statutu i obowiązujących uchwał;

 2. Analizowanie podejmowanych przez Zarząd uchwał pod kątem ich zgodności z postanowieniami Statutu i obowiązującym prawem;

 3. Sprawdzanie wykonywania rocznych planów finansowo-gospodarczych oraz przestrzegania przepisów finansowo-skarbowych;

 4. Weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych Związku, ocena pracy Zarządu oraz przedkładanie na Walnym Zjeździe sprawozdań i wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi;

 5. Nadzór nad pracą komisji rewizyjnych kół pszczelarzy;

 6. Żądanie w uzasadnionych przypadkach zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Walnych Zgromadzeń członków poszczególnych kół;

 7. Wnoszenie skarg do Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 34

 1. Komisja ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Związku, może żądać wyjaśnień od Zarządu lub poszczególnych jego członków;

 2. Z wynikami kontroli Komisja ma obowiązek zapoznawać Zarząd Związku, który zobowiązany jest zająć stanowisko wobec stwierdzonych ewentualnie nieprawidłowości i uchybień;

 3. Zarząd Związku zarzuty Komisji może przyjąć do realizacji albo się od nich odwołać do najbliższego Walnego Zjazdu, którego decyzje są rozstrzygające.

 

§ 35

 1. Sąd Koleżeński Związku Pszczelarzy "Podlasie" rozpatruje skargi w sprawach honorowych wnoszonych przeciwko członkom Związku;

 2. Sąd składa się z 3 członków którzy, powołują spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz z zastępcy członka;

 3. Ukonstytuowanie Sądu następuje w terminie do 7 dni od wyboru co dokumentuje się w formie protokołu;

 4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Sądu jego miejsce zajmuje zastępca członka;

 5. Sąd za swoją działalność odpowiada wyłącznie przed Walnym Zjazdem Delegatów.

 

§ 36

 1. Do kompetencji Sądu pierwszej instancji w zakresie podmiotowym należy rozpatrywanie skarg przeciwko wszystkim członkom Związku;

 2. Przedmiotem skarg wnoszonych do Sądu mogą być czyny rażąco uwłaczające godności pszczelarza i pszczelarstwa oraz sprzeczne z zasadą współżycia organizacyjnego popełnione umyślnie, a polegające w szczególności na:

 1. złamaniu postanowień Statutu Związku jak i obowiązujących uchwał

 2. naruszeniu dobrego imienia pszczelarstwa, Związku, poszczególnych pszczelarzy poprzez pogwałcenie zasad etyki pszczelarza, w szczególności:

- niewłaściwe opiekowanie się posiadanymi rodzinami pszczelimi, narażanie ich na zagładę, bezzasadne uśmiercanie itp.

- sprowadzanie zagrożeń epizootycznych

- oferowanie produktów pszczelich zafałszowanych lub niskiej jakości, w tym zawierających niedozwolone związki

- wyrządzanie krzywd moralnych, w tym poprzez oszczerstwo lub znieważenie innej osoby

- oszustwo, nieuczciwość, niegodziwość w kontaktach międzyludzkich

- niszczenie środowiska naturalnego;

 1. 3.Skargi do Sądu mogą wnosić członkowie kół pszczelarzy, Zarządy oraz Komisje Rewizyjne wszystkich szczebli, pszczelarze niezrzeszeni, jak i osoby postronne.

 

§ 37

 1. Sąd może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienia

 2. nagany

 3. zakazu sprawowania funkcji we władzach Związku lub koła przez okres do 4 lat

 4. pozbawienia tytułu honorowego członka (prezesa) Związku

 5. wykluczenia z członkostwa Związku;

 1. Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu wnoszone za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego;

 2. Szczegółową działalność Sądu Koleżeńskiego reguluje regulamin pracy Sądu.

 

 1. VI.Fundusze i majątek Związku

 

§ 38

Majątek Związku powstaje:

 1. Ze składek organizacyjnych;

 2. Z darowizn i dobrowolnych świadczeń na rzecz Związku;

 3. Z dotacji i subwencji;

 4. Z dochodów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 1. VII. Postanowienia końcowe

 

§ 39

 1. Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania;

 2. W razie braku frekwencji wymienionej w ust.1 powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu może nastąpić dopiero na następnym Walnym Zjeździe zwołanym nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 miesiące od poprzedniego Walnego Zjazdu. Uchwały prawomocne na takim Zjeździe zapadają większością 2/3 głosów obecnych delegatów;

 3. Uchwały dotyczące zmiany Statutu wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

 

§ 40

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały podjętej na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów wyłącznie w tym celu zwołanym większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej frekwencji zastosowanie mają postanowienia § 39 ust. 2;

 2. Rozwiązanie Związku ma również miejsce w przypadku wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego;

 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną na Walnym Zjeździe, który postanowił o rozwiązaniu;

 4. O przeznaczeniu pozostałego majątku decyduje Walny Zjazd lub Sąd.

 

§ 41

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają postanowienia Ustawy z 8 października 1982 roku o społeczno - zawodowych organizacjach rolników oraz inne obowiązujące przepisy;

 2. Traci moc Statut z 18 sierpnia 1996 roku.

 

Przewodniczący Walnego Wiceprzewodniczący Walnego

Zjazdu Delegatów Zjazdu Delegatów

 

 

 

Sekretarz

Walnego Zjazdu Delegatów