Interwencja I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

W celu uzyskania płatności pszczelarz zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty:

  1. kopie faktur/rachunków dokumentujące poniesione wydatki, określających m.in. nazwę zakupionego sprzętu pszczelarskiego, producenta, ilość, cenę jednostkową, zgodnych z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.),
  2. kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności w formie bezgotówkowej (np.: przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). Nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierające adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego,
  3. kopie dokumentów potwierdzających, że umieszcza produkty pszczele na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).
  4. PESEL
  5. Weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół/wpis do rejestru PLW

Na potwierdzenie, że zakupiony w ramach I.6.2 sprzęt pszczelarski, maszyny i urządzenia wykorzystywane na potrzeby gospodarki pasiecznej są nowe, konieczne jest złożenie oświadczenia sprzedawcy, iż wymieniony na fakturze sprzęt, maszyna lub urządzenie wykorzystywane na potrzeby prowadzenia gospodarki pasiecznej jest/są nowe.